Nabízené služby

Terapeutické centrum KAIROS nabízí svým klientům pomoc se širokým spektrem obtíží za využití hypnoterapie či krizové intervence.

Krizová intervence

Krizová intervence, jak již název napovídá, cílí na pomoc člověku nacházejícímu se v tíživé situaci – v krizi.

Nejedná se o formu terapeutické pomoci v úzkém slova smyslu. Cílem krizové intervence je primárně provázení klienta nelehkým obdobím, sdílení jeho osudu a společné hledání možných cest potenciálně vedoucích k řešení krize.

Pojem krize zahrnuje nejrůznější překážky, se kterými se člověk může v životě střetnout. Pro příklad lze uvést některé z nich:

  • partnerské krize (partnerský nesoulad, nevěra, domácí násilí, rozchod či rozvod…)
  • rodinné krize (konflikty v rodině, odchod blízkého…)
  • krize v zaměstnání (ztráta práce, bossing, mobbing…)
  • závislosti (alkoholismus, hráčství…)
  • krize zrání (životní křižovatky, volba povolání a dalšího směřování, existenciální krize…)
  • limitující onemocnění (přijetí závažné diagnózy, provázení v nemoci…)
  • prožití traumatu (živelné katastrofy, autonehody, násilí…)

Uvedený výčet však jistě není ani nemůže být kompletní. Krize tvoří přirozenou součást našich životů. Některé z nich mohou pro svou hloubku, délku trvání či jinou zdánlivou nepřekonatelnost vyzývat k vyhledání odborníka, krizového interventa, tak, aby byla plavba rozbouřenými vodami krizového moře co nejsnesitelnější.

Podoba krizové intervence je velmi individuální. Krizová intervence není druhem psychoterapie v pravém slova smyslu, jak bylo uvedeno výše. Soustředí se na překlenutí destabilizujícího, náročného momentu v životě klienta. Nemá primárně za cíl hledání kořenů a příčin problémů. Úspěšná krizová intervence však jistě může v čase, po zvládnutí akutní fáze krize, vyústit v navazující terapeutickou péči. Ideálním vyústěním krize lze nazvat situaci označovanou jako posttraumatický či pokrizový růst.

Počet setkání při krizové intervenci je podřízen potřebám klienta. Obecně, i s ohledem na druh krize, se jedná o krátkodobou či střednědobou pomoc nepřevyšující 5-10 intervencí. Jistě i zde mohou existovat výjimky a krize, jejichž bolestivost a intenzita se vrací v průběhu delšího času a které si žádají déledobější krizovou péči při každém dalším vzplanutí krize.

V případě, že stav je natolik závažný, že vyžaduje rovněž farmakologickou podporu, spolupracujeme s psychiatry a dalšími psychosociálními službami v regionu. Dopředu avizujeme, že vzhledem k tomu, že naše pracoviště nemá statut zdravotnického zařízení a nemá smluvní vztah se žádnou pojišťovnou, nemáme oprávnění ani možnost lékové preskripce.

Hypnoterapie

Hypnóza je fenomén starý jako lidstvo samo. Jev, který, byť se to nezdá, je v rozmanitých podobách součástí našich každodenních životů. V rukou zkušeného odborníka se tedy není třeba hypnózy obávat. Z právního a etického hlediska může hypnotizovat pouze ten, kdo k tomu má příslušnou kvalifikaci, což je u nás proškolený lékař nebo psycholog.

O hypnoterapii lze uvažovat jako o samostatné či doplňkové formě léčby širokého spektra obtíží. Může být prospěšná při odstraňování stresuúzkostí či depresí. Slouží k léčbě fóbií, psychosomatických obtíží (neorganických poruch spánku, bolestí hlavy, tiků, kožních onemocnění apod.), návyků (kouření, pití alkoholu, přejídání se aj.),  některých  posttraumatických stavů apod. Může být také přínosem v mírnění chronické bolesti i jako metoda analgezie v průběhu lékařských zákroků či porodu. Její uplatnění však ani tímto výčtem zdaleka nekončí.

Prospěch hypnoterapie a hranice jejího využití na druhé straně jsou jasně dané. V našem centru ctíme zásadu kontraindikace (vyloučení) hypnózy u pacientů léčených s psychotickou poruchou či endogenní depresí. Zároveň, jako seriózní pracoviště, a priori odmítáme užití hypnózy k návratu do minulých životů či k provádění jiných pofidérních praktik!

Máte-li pochybnosti, zda je pro Vás hypnoterapie vhodná, neváhejte se na nás obrátit.

V případě hypnoterapeutické práce se obvykle jedná o sérii sezení (dle druhu a závažnosti symptomů může jít např. do 10 sezení v průběhu času). Nabízíme klasickou hypnoterapeutickou práci (užití tzv. direktivní hypnózy), ale také Ericksonská (nedirektivní) hypnoterapeutická sezení. Jejich průběh je vždy přísně individuální. Stejně tak hypnotické fenomény vnímá každý člověk ryze specificky, mj. podle specifické schopnosti, již nazýváme hypnabilitou.

Bližší informace o hypnoterapii můžete také nalézt například v záložce Odkazy a ke stažení.

Rodinná terapie

Rodinná terapie je druhem psychoterapie, který nahlíží na obtíže klienta v kontextu jeho nejbližšího okolí, v tomto případě rodiny. Ta zahrnuje veškeré zainteresované členy, blízké i vzdálené příbuzné, v konkrétních případech i další osoby hrající důležitou roli v systému, v němž vznikají a jsou udržovány klientovy obtíže.

Jde o speciální terapeutický přístup, který se pokouší navodit prospěšné změny v rodinné skupině psychologickými metodami. Vychází z předpokladu, že rodina funguje jako propojený systém, který se vzájemně ovlivňuje. Pokud má jedinec ve svém životě problémy, ty mohou mít příčinu v rodinném systému, rodinné dynamice, vztazích nebo komunikaci. A je to rodinný systém, který může změnou pohledu na daný problém svým členům pomoci jej vyřešit.

Typickými zakázkami našich klientů v rodinné terapii jsou zejména psychosomatické obtíže,  noční pomočování dětí, poruchy příjmu potravy, úzkostné a depresivní stavy či poruchy chování. Výčet problémů, k jejichž řešení lze přistoupit formou rodinné psychoterapie, je však daleko širší. Získali-li jste doporučení k absolvování rodinné terapie nebo domníváte-li se, že Vám rodinně terapeutický přístup může být nápomocný, neváhejte a obraťte se s důvěrou na nás.

Gestalt psychoterapie

Základem Gestaltterapie je přístup někdy velmi stručně popisovaný jako „Tady a teď“ a „co a jak„. Zaměřuje se na aktuální prožívání a jeho  uvědomování.  Vychází z názoru, že každý člověk dovede své problémy řešit sám.  Někdy se však stává, že se v průběhu tohoto „procesu řešení“ někde zarazíme.  Anebo ho více či méně úspěšně opakujeme stále stejně dokola.
V terapii je pak kladen důraz na rozvoj uvědomování – je to dovednost, kterou
můžeme trénovat podobně jako svaly nebo paměť. A s takovým „širším
uvědoměním“ pak lze hledat, zkoušet nové, úspěšnější, způsoby řešení problémů.